Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Bolesławcu
ogłasza nabór na stanowisko
INFORMATYKA SYSTEMOWEGO
w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Wiedzy.

Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
- wykształcenie minimum średnie – technik informatyk, preferowane wyższe informatyczne,
- znajomość systemów operacyjnych Windows w pełnym zakresie oraz GNU/Linux w stopniu podstawowym,
- obsługa pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym,
- umiejętność zarządzania stacjami roboczymi w systemie sieciowym MS Windows.
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie,
- doświadczenie w wykonywaniu pracy w podobnym zakresie – minimum 2-letnie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do głównych obowiązków pracownika należeć będzie:
- obsługa i nadzór, jak również koordynacja serwisowania systemów występujących w obiekcie: systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu antykradzieżowego, systemu telewizji przemysłowej CCTV, systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru,
- konfiguracja i bieżący nadzór nad sprzętem komputerowym i instalacjami multimedialnymi oraz systemem bibliotecznym ALEPH,
- wsparcie pracowników w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem oraz sprzętem,
- zarządzanie i utrzymanie w ciągłej dostępności serwerów oraz sieci komputerowej,
- dbanie o bezpieczeństwo informatyczne placówki,
- administrowanie stroną internetową i obsługa telebimu.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy. Środowisko pracy oraz stanowisko pracy jest przystosowane dla potrzeb pracownika administracyjno-biurowego. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe osób przebywających w budynku wielopoziomowym niewskazane jest podejmowanie pracy na ww. stanowisku przez osoby niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją układu ruchu.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – CV,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oświadczenie o niekaralności,

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych:
1) podpisanej klauzuli następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Informatyka Systemowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w Bolesławcu – Centrum Wiedzy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)"
2) podpisanej klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia

Oferty należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Sądowa 8, pok. 20, w terminie
do 25 sierpnia 2018 roku (liczy się data wpływu do MBP). Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Kwalifikacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony (6 miesięcy).

Halina Majewska - Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bolesławcu

Załączniki:
Pobierz (Zalacznik-ogloszenie-praca.pdf)Zalacznik-ogloszenie-praca.pdf[Klauzula informacyjna]