REGULAMIN

Utworzono: sobota, 29 czerwiec 2019

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 3/2022
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida
– Centrum Wiedzy w Bolesławcu


REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA
– CENTRUM WIEDZY W BOLESŁAWCU

§1


1. Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy im. Cypriana Kamila
Norwida (zwana dalej Biblioteką) udostępnia zbiory oraz zapewnia obsługę
biblioteczną i informacyjną.
2. Godziny otwarcia Biblioteki określa Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
3. Dyrektor ma prawo zamknąć Bibliotekę i jej działy na czas określony
z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów,
konserwacji sprzętu lub z innych uzasadnionych przyczyn.

§2


1. Zbiory Biblioteki są udostępniane wszystkim zainteresowanym, którzy zostaną
zarejestrowani w punkcie rejestracji i otrzymają kartę biblioteczną.
2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
3. Ze zbiorów wypożyczanych do domu, udostępnianych na miejscu
oraz Internetu i Centrum Wiedzy mogą korzystać osoby, które wypełniły
i podpisały kartę zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
4. Karta biblioteczna upoważnia jej posiadacza do:
- wypożyczania książek,
- wypożyczania zbiorów fonograficznych (książka mówiona, muzyka, filmy),
- korzystania z mediów udostępnianych na miejscu,
- korzystania z Internetu.
5. Wypożyczanie zbiorów w działach możliwe jest tylko po każdorazowym
okazaniu karty bibliotecznej.
6. Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje
konto. Odblokowanie konta nastąpi po wykupieniu nowej karty zgodnie z § 3
ust. 8.

§3


1. W Bibliotece obowiązuje zapis centralny.
2. Rejestracja czytelników i wypożyczeń zbiorów prowadzona jest
w komputerowym systemie bibliotecznym Aleph.
3. Po zarejestrowaniu się czytelnik otrzymuje dostęp do zabezpieczonego hasłem
indywidualnego konta internetowego.

4. Konto umożliwia czytelnikowi:
a) przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
b) zamawianie materiałów bibliotecznych,
c) sprawdzanie stanu bieżącego i historii wypożyczeń,
d) uzyskanie informacji o stanie zadłużenia wobec biblioteki,
e) aktualizację informacji dotyczących konta.
5. W celu dokonania zapisu do biblioteki czytelnik powinien:
a) okazać dowód osobisty (osoba pełnoletnia) lub legitymację szkolną (uczeń),
b) zapoznać się z Regulaminem oraz zobowiązać się podpisem do jego
przestrzegania.
6. W stosunku do osób do lat 13 zobowiązania biblioteczne podpisują rodzice
lub opiekunowie prawni.
7. Koszt wydania karty bibliotecznej określa załącznik Nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej czytelnik
za wydanie nowej karty wnosi opłatę w wysokości określonej w załączniku Nr
2 do niniejszego Regulaminu.
9. W każdym przypadku wymiany karty bibliotecznej czytelnik zobowiązany jest
do zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz uregulowania zaległych opłat.
10. W przypadku zwrotu karty bibliotecznej przez czytelnika biblioteka nie zwraca
opłaty pobranej za jej wydanie.
11. Czytelnik zobowiązany jest każdorazowo do zgłoszenia zmiany nazwiska,
miejsca zamieszkania, szkoły lub zajęcia oraz adresu mailowego.
12. Czytelnik ma prawo złożyć wniosek o zamknięcie konta w systemie
bibliotecznym oraz zniszczenia karty bibliotecznej oraz zobowiązania pod
warunkiem wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką. Czynności tej można
dokonać poprzez złożenie dyżurującemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej
wraz z dokumentem tożsamości. Zamknięcie konta następuje w ciągu siedmiu
dni od złożenia wniosku.

§4


1. W chwili zapisu pobierane są dane osobowe niezbędne do zarejestrowania
czytelnika i wydania karty bibliotecznej:
a) nazwisko i imiona,
b) data urodzenia,
c) nr PESEL (lub jego odpowiednik w przypadku cudzoziemców).
2. Dla prawidłowego kontaktu z czytelnikiem pobierane są także: adres, numer
telefonu i adres mailowy.
3. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy z siedzibą w Bolesławcu
ul. Bartosza Głowackiego 5, reprezentowana przez Dyrektora.

 4. Dane osobowe, gromadzone przez bibliotekę, przetwarzane będą wyłącznie
w celu realizacji ustawowych zadań Biblioteki polegających na zaspokajaniu
potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz
upowszechnianiu wiedzy i kultury w zakresie udostępniania zbiorów w tym
realizacji działań związanych z odzyskaniem wypożyczonych przez czytelnika
materiałów oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych (art. 6 ust. 1
lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
5. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres
wymagany przez obowiązujące przepisy prawa i niezbędny do realizacji celów
ustawowych.
8. Przetwarzanie danych będzie się także odbywać za pomocą Zintegrowanego
Systemu Informatycznego ALEPH. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań
wobec Biblioteki (zwrot materiałów bibliotecznych i/lub opłacenie należności
za ich nieterminowy zwrot) czytelnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie
danych i żądać ich usunięcia, zgodnie z prawem do bycia zapomnianym.
9. Czytelnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
10. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie
jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Podanie przez czytelnika danych osobowych jest wymogiem umownym,
a zatem czytelnik jest zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie niezapisanie czytelnika do zbioru czytelników
oraz brak możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz usług
biblioteki.
12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

§5


1. Jednorazowo z poszczególnych działów można wypożyczyć do 5 książek,
5 zbiorów fonograficznych, 1 Czytak oraz 1 czytnik Kindle.
2. W przypadku korzystania z usług bibliotecznych kilku działów czytelnik może
wypożyczyć maksymalnie do 15 mediów.
3. Poszczególne typy mediów wypożycza się:
a) książki (w tym książkę mówioną) na okres nie dłuższy niż 30 dni,

b) płyty z muzyką, edukacyjne programy, gry komputerowe na okres
nie dłuższy niż 30 dni,
c) filmy na okres nie dłuższy niż 2 dni,
d) Czytaki na okres nie dłuższy niż 30 dni,
e) czytnik Kindle nie dłuższy niż 30 dni.
4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów o kolejny
okres wypożyczenia, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych
czytelników.
5. Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia każdego medium określonego
w pkt.2, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.
6. Przy wypożyczaniu mediów szczególne cennych Biblioteka pobiera kaucję
w wysokości odpowiadającej cenie rynkowej.
7. Czytelnik samodzielnie bądź za pośrednictwem bibliotekarza może
zarezerwować media, które są wypożyczone przez innych czytelników.

§6


1. Czytelnik może zamówić książki lub inne medium w ramach wypożyczeń
międzybibliotecznych (czytelnik pokrywa koszt przesyłki).
2. Wypożyczenia książek z czytelni dokonuje się w wyjątkowych wypadkach
(z wyłączeniem zbiorów wydanych przed 1945 rokiem, unikalnych
oraz wyjątkowo cennych).

§7


1. Biblioteka pobiera opłaty: za usługi reprograficzne, wydruki komputerowe
oraz inne określone Regulaminem.
2. Wysokość pobieranych opłat określa szczegółowy wykaz stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Wpłata dokonana przez czytelnika jest potwierdzona wydrukiem z kasy
fiskalnej.

§8


Za nieterminowy zwrot mediów przekraczający okres ustalony w § 5 ust. 3
Biblioteka pobiera opłaty określone w załączniku Nr 2 do Regulaminu.
Jeżeli wysokość opłaty przekroczy 10,00 zł nastąpi blokada konta czytelnika.

§9


1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania mediów będących własnością
Biblioteki. Powinien zwracać uwagę na ich stan przed wypożyczeniem,
a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia zbiorów oraz sprzętów
komputerowych odpowiada czytelnik. Za szkody te, wyrządzone przez osobę
niepełnoletnią odpowiada opiekun prawny.
3. Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie mediów jest równe
dwukrotnej wysokości obowiązującej ceny rynkowej.
4. Czytelnik może za zgodą kierownika Działu Udostępniania Zbiorów dostarczyć
zamiast zagubionego medium inne, zaakceptowane przez Bibliotekę, jednak nie
mniejszej wartości.
5. Czytelnik do którego biblioteka wysyła upomnienie pokrywa koszt przesyłki
i druku.
6. Jeżeli czytelnik, mimo wysyłanych upomnień, odmawia zwrotu
wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub uiszczenia należnych opłat,
biblioteka może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

§10


1. Czytelnik chcący skorzystać z komputera rejestruje się u dyżurującego
bibliotekarza na podstawie karty bibliotecznej.
2. Bibliotekarz wskazuje czytelnikowi miejsce przy stanowisku komputerowym.
3. Stanowisko komputerowe udostępnia się na czas nieprzekraczający 1 godziny,
z możliwością przedłużenia, jeżeli nie będzie innych osób oczekujących
na dostęp.
4. Czytelnicy mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego w miejscu
wyznaczonym przez bibliotekarza.
5. Wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia komputera należy niezwłocznie
zgłosić bez podejmowania samodzielnej próby naprawy.
6. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych ma służyć
celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym
7. Po zakończeniu pracy przy komputerze czytelnik zobowiązany jest
do pozostawienia sprzętu komputerowego w konfiguracji zastanej, w tym
do usunięcia zapisanych przez siebie danych.
8. Bibliotekarz ma prawo monitorowania czynności użytkownika podczas pracy
przy komputerze.
9. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przez użytkownika bibliotekarz
ma prawo przerwać jego pracę i pozbawić go możliwości korzystania
ze stanowiska komputerowego.
10. Decyzje w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.

§11


1. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w Bibliotece odpowiadają rodzice
lub opiekunowie prawni.
2. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
posiłków, używania telefonów komórkowych, wprowadzania zwierząt
oraz rowerów.
3. Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,
nieprzestrzegające podstawowych zasad higieny, stanowiące zagrożenie
dla innych, nie mogą przebywać na terenie Biblioteki.

§12


1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być
czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony
prawa do korzystania z usług Biblioteki.
2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 Czytelnikowi przysługuje prawo
odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

§13


1. Korzystający z Biblioteki powinni pozostawić okrycia wierzchnie, bagaże,
torby, plecaki, parasole itp. w wyznaczonym miejscu, tj. w szafkach
samoobsługowych lub na wieszakach.
2. Za pozostawione w szafkach lub na wieszakach przedmioty wartościowe
biblioteka nie odpowiada.

 

Załącznik Nr 1
do Regulaminu udostępniania zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida
– Centrum Wiedzy w Bolesławcu


Godziny otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana
Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu

 


Siedziba główna MBP-CW (ul. B. Głowackiego)


Poniedziałek nieczynne (dzień techniczny)

Wtorek 10.00 – 18.00
Środa 10.00 – 18.00
Czwartek 10.00 – 18.00
Piątek 10.00 – 18.00
Sobota 09.00 – 14.00


Filia nr 1 MBP-CW (ul. Staroszkolna 6c)


Poniedziałek nieczynne (dzień techniczny)
Wtorek 10.00 – 16.00
Środa 12.00 – 18.00
Czwartek 10.00 – 16.00
Piątek 12.00 – 18.00
Sobota nieczynne

 

 

 Załącznik Nr 2
do Regulaminu udostępniania zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida
– Centrum Wiedzy w Bolesławcu


Wysokość opłat pobieranych przez MBP-CW:

 


1. Wydruki i kserokopie czarno-białe:
a) format A4 - 0,50 zł,
b) format A3 - 1,00 zł.


2. Wydruki i kserokopie kolorowe:
a) format A4 - 0,60 zł,
b) format A3 - 1,20 zł.


3. Skanowanie dokumentów - jedna strona - 1,00 zł


4. Nieterminowy zwrot zbiorów:


a) książka, książka mówiona 1 dzień zwłoki – 0,10 zł,
b) muzyka 1 dzień zwłoki – 0,10 zł,
c) filmy, płyty DVD, VCD, gry na konsole, Czytaki 1 dzień zwłoki – 0,20 zł,
d) czytniki Kindle 1 dzień zwłoki – 5,00 zł.


5. Karta biblioteczna:
a) pierwsze wydanie karty bibliotecznej – 2,00 zł,
b) wymiana zużytej, zniszczonej karty – 2,00 zł,
c) wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 10,00 zł.


6. Opłata za zniszczenie kodu paskowego na książce - 2,00 zł.

Odsłony: 11976

katalog primo na stron

 

Aktualnie

Odwiedza nas 208 gości oraz 0 użytkowników.

Popularne artykuły